Translate

lördag 7 juni 2014

Ty hos dig är det som den faderlöse undfår barmhärtighet."

Vår Gud är barmhärtig!


Efter allt vi har gjort, efter alla avgudar och synder mot Herren, efter allt vi har gjort mot människorna som skapades till hans avbild, efter hjärtats alla mörka tankar och orättfärdiga begärelser. Trots att vi tvivlar fast än hans ande och skapelse ständigt vittnar om hans närvaro och existens, så står han där trofast med öppna armar för var syndare som omvänder sig och tror.


Hos 14:1  (14:2) Vänd om, o Israel, till HERREN, din Gud; ty genom din missgärning har du kommit på fall.
Hos 14:2  (14:3) Tagen med eder böneord, och vänden så åter till HERREN; sägen till honom: "Skaffa bort all missgärning, och tag fram goda håvor, så vilja vi hembära dig våra läppars offer, såsom man offrar tjurar.
Hos 14:3  (14:4) Hos Assur skola vi ej mer söka vår frälsning, vi skola icke vidare stiga till häst. våra händers verk skola vi icke mer kalla för vår Gud.


Gud erbjuder sitt folk kärlek!


Gud förblir densamme som han alltid har varit, han har alltid välkomnat omvändelse och vädjat till människan att vända om från synden. Han erbjuder oss sin kärlek, evig trohet och evigt liv, vad mer kan vi begära? 


Hos 14:4  (14:5) Ja, deras avfällighet vill jag hela, jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat, ty min vrede har vänt sig ifrån dem.
Hos 14:5  (14:6) Jag skall bliva för Israel såsom dagg, han skall blomstra såsom en lilja, och såsom Libanons skog skall han skjuta rötter.
Hos 14:6  (14:7) Telningar skola utgå från honom, han skall bliva lik ett olivträd i fägring och doft skall han sprida såsom Libanon.
Hos 14:7  (14:8) De som bo i hans skugga skola åter få odla säd och skola grönska såsom vinträd; hans namn skall vara såsom Libanons vin.

Överge avgudarna vad de än må vara, och ta emot Herren!


Hos 14:8  (14:9) Men vad har jag då mer att skaffa med avgudarna, du Efraim! Jag själv vill ju giva bönhörelse och se till honom. Ja, lik en grönskande cypress vill jag bliva; hos mig skall finnas frukt att hämta för dig.
Hos 14:9  (14:10) Den som är vis, han akte härpå; den som är förståndig, han besinne detta. Ty HERRENS vägar äro rätta, och på dem vandra de rättfärdiga, men överträdarna komma där på fall.


Jesus den främsta!


Heb 1:5  Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?
Heb 1:6  Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom.
Heb 1:7  Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.
Heb 1:8  Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.
Heb 1:9  Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.
Heb 1:10  Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.
Heb 1:11  De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.
Heb 1:12  Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.
Heb 1:13  Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.
Heb 1:14  Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.