Translate

söndag 27 juli 2014

Pro 7:4 Säg till visheten: "Du är min syster", och kalla förståndet din förtrogna,

1Co 12:7  Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.
1Co 12:8  Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord,Guds visdom upphör alltså inte att gälla i nya testamentet, uppenbarligen är det en av nådegåvorna, en som det inte talas mycket om i dag, kanske pga missförstånd angående nådens resultat, då nåden inte leder till synd, utan till syndernas förlåtelse, och ett nytt liv. Ofta avfärdas Guds visdom från ordspråksboken som onödig "moral predikan", men det är bara köttet som är i fiendeskap med den det andliga.
Köttet avskyr återhållsamhet, men den kristna läran saknar inte moralpredikan,  Visdomen talar om mycket annat också som är lika viktigt att minnas i det kristna livet:Läs gärna även ordspråksboken som också skrivits av helig inspiration i likhet med övriga Bibeln


Paulus talar om vishetens Ande.


Eph 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Pro 5:1  Min son, akta på min vishet, böj ditt öra till mitt förstånd, Pro 5:2  så att du bevarar eftertänksamhet och låter dina läppar taga kunskap i akt. 
Pro 5:3  Se, av honung drypa en trolös kvinnas läppar, och halare än olja är hennes mun. 
Pro 5:4  Men på sistone bliver hon bitter såsom malört och skarp såsom ett tveeggat svärd. 
Pro 5:5  Hennes fötter styra nedåt mot döden till dödsriket draga hennes steg. 
Pro 5:6  Livets väg vill hon ej akta på; hennes stigar äro villostigar, fastän hon ej vet det. 
Pro 5:7  Så hören mig nu, I barn, och viken icke ifrån min muns tal. 
Pro 5:8  Låt din väg vara fjärran ifrån henne, och nalkas icke dörren till hennes hus. 
Pro 5:9  Må du ej åt andra få offra din ära, ej dina år åt en som hämnas grymt; 
Pro 5:10  må icke främmande få mätta sig av ditt gods och dina mödors frukt komma i en annans hus, 
Pro 5:11  så att du själv på sistone måste sucka, när ditt hull och ditt kött är förtärt. 
Pro 5:12  och säga: "Huru kunde jag så hata tuktan, huru kunde mitt hjärta så förakta tillrättavisning! 
Pro 5:13  Varför lyssnade jag icke till mina lärares röst, och böjde icke mitt öra till dem som ville undervisa mig? 
Pro 5:14  Föga fattas nu att jag har drabbats av allt vad ont är, mitt i församling och menighet. 
Pro 5:15  Drick vatten ur din egen brunn det vatten som rinner ur din egen källa. 
Pro 5:16  Icke vill du att dina flöden skola strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen? 
Pro 5:17  Nej, dig allena må de tillhöra, och ingen främmande jämte dig. 
Pro 5:18  Din brunn må vara välsignad, och av din ungdoms hustru må du hämta din glädje; 
Pro 5:19  hon, den älskliga hinden, den täcka gasellen, hennes barm förnöje dig alltid, i hennes kärlek finne du ständig din lust. 
Pro 5:20  Min son, icke skall du hava din lust i en främmande kvinna? Icke skall du sluta din nästas hustru i din famn? 
Pro 5:21  Se, för HERRENS ögon ligga var människas vägar blottade, och på alla hennes stigar giver han akt. 
Pro 5:22  Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. 
Pro 5:23  Han måste dö, därför att han icke lät tukta sig; ja, genom sin stora dårskap kommer han på fall.


Frälsningen är en fri gåva, från Gud. Så är även tron och kärleken av den Helige Anden given, ingen kan älska som inte är född av Gud.
Pro 7:1  Min son, tag vara på mina ord, och göm mina bud inom dig.


Pro 7:2  Håll mina bud, så får du leva, och bevara min undervisning såsom din ögonsten.


Pro 7:3  Bind dem vid dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla.Vilka bud?


Förbli i Jesus


Joh 15:10  Om I hållen mina bud, så förbliven I i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.
Joh 15:11  Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.Joh 15:12  Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.
Joh 15:13  Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner. 
Låt oss be om Guds visdom för att äktenskapen ska bevaras heliga bland de troende i en ogudaktig tid.
Jas 1:5  Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.