Translate

tisdag 5 november 2013

1)  Mina frågor och Bibelns svar ang kvinnorollen och relationer.

Mat 7:7  Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.


 Hur porträtterar Bibeln en god kristen hustru?   En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris. 

Pro 31:11  På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning kommer icke att fattas honom. 
Pro 31:12  Hon gör honom vad ljuvt är och icke vad lett är, i alla sina levnadsdagar. 
Pro 31:13  Omsorg har hon om ull och lin och låter sina händer arbeta med lust. 
Pro 31:14  Hon är såsom en köpmans skepp, sitt förråd hämtar hon fjärran ifrån. 
Pro 31:15  Medan det ännu är natt, står hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del. 
Pro 31:16  Hon har planer på en åker, och hon skaffar sig den; av sina händers förvärv planterar hon en vingård. 
Pro 31:17  Hon omgjordar sina länder med kraft och lägger driftighet i sina armar. 
Pro 31:18  Så förmärker hon att hennes hushållning går väl; hennes lampa släckes icke ut om natten. 
Pro 31:19  Till spinnrocken griper hon med sina händer, och hennes fingrar fatta om sländan. 
Pro 31:20  För den betryckte öppnar hon sin hand och räcker ut sina armar mot den fattige. 
Pro 31:21  Av snötiden fruktar hon intet för sitt hus, ty hela hennes hus har kläder av scharlakan. 
Pro 31:22  Sköna täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur.

Pro 31:23  Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. 
Pro 31:24  Fina linneskjortor gör hon och säljer dem, och bälten avyttrar hon till krämaren. 
Pro 31:25  Kraft och heder är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer. 
Pro 31:26  Sin mun upplåter hon med vishet, och har vänlig förmaning på sin tunga. 
Pro 31:27  Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter ej i lättja sitt bröd. 
Pro 31:28  Hennes söner stå upp och prisa henne säll, hennes man likaså och förkunnar hennes lov: 

Pro 31:29  "Många idoga kvinnor hava funnits, men du, du övergår dem allasammans." 
Pro 31:30  Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt; men prisas må en hustru som fruktar HERREN. 
Pro 31:31  Må hon få njuta sina gärningars frukt; hennes verk skola prisa henne i portarna. 

 Tit 2.3-4  Förmana likaledes de äldre kvinnorna att skicka sig såsom det höves heliga kvinnor, att icke gå omkring med förtal, icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är, för att fostra dem till tuktighet. 


Tit 2:4  Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn, 
Tit 2:5  att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män, så att Guds ord icke bliver smädat.

Luk 1:26  I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret, 
Luk 1:27  till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids hus; och jungfruns namn var Maria. 
Luk 1:28  Och ängeln kom in till henne och sade: "Hell dig, du högtbenådade! Herren är med dig." 
Luk 1:29  Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära. 
Luk 1:30  Då sade ängeln till henne: "Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud. 
Luk 1:31  Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus. 
Luk 1:32  Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron. 
Luk 1:33  Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara." 
Luk 1:34  Då sade Maria till ängeln: "Huru skall detta ske? Jag vet ju icke av någon man." 
Luk 1:35  Ängeln svarade och sade till henne: "Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son. 

Rth 1:14  Då brusto de åter ut i gråt. Och Orpa kysste sin svärmoder till avsked, men Rut höll sig alltjämt intill henne.
Rth 1:15  Då sade hon: "Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sin gud; vänd ock du tillbaka och följ din svägerska."
Rth 1:16  Men Rut svarade: "Sök icke intala mig att övergiva dig och vända tillbaka ifrån dig. Ty dit du går vill ock jag gå, och där du stannar vill ock jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud.
Rth 1:17  Där du dör vill ock jag dö, och där vill jag bliva begraven. HERREN straffe mig nu och framgent, om något annat än döden kommer att skilja mig från dig."
Rth 1:18  Då hon nu såg att denna stod fast i sitt beslut att gå med henne, upphörde hon att tala därom med henne.

Pro 14:1  Genom visa kvinnor varder huset uppbyggt, men oförnuft river ned det med egna händer. 
Pro 18:22  Den som har funnit en rätt hustru, han har funnit lycka och har undfått nåd av HERREN. 
Pro 19:14  Gård och gods får man i arv från sina fäder, men en förståndig hustru är en gåva från HERREN.


Son 8:9  "Är hon en mur, så bygga vi på den ett krön av silver; men är hon en dörr, så bomma vi för den med en cederplanka." 
Son 8:10  "Jag är en mur, och min barm är såsom tornen därpå; så blev jag i hans ögon en kvinna som var ynnest värd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.