Translate

måndag 30 december 2013

Syftar Jesus på ordspråksboken?

Mat 11:16  Men vad skall jag likna detta släkte vid? Det är likt barn som sitta på torgen och ropa till andra barn
Mat 11:17  och säga: 'Vi hava spelat för eder, och I haven icke dansat; vi hava sjungit sorgesång, och I haven icke jämrat eder.' 


Mat 11:18  Ty Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och så säger man: 'Han är besatt av en ond ande.'
Mat 11:19  Människosonen kom, och han både äter och dricker, och nu säger man: 'Se vilken frossare och vindrinkare han är, en publikaners och syndares vän!' Men Visheten har fått rätt av sina barn." Vilken vishet?


Pro 8:12  Jag, visheten, är förtrogen med klokheten, och jag råder över eftertänksam insikt.
Pro 8:13  Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.
Pro 8:14  Hos mig finnes råd och utväg; jag är förstånd, hos mig är makt.
Pro 8:15  Genom mig regera konungarna och stadga furstarna vad rätt är.
Pro 8:16  Genom mig härska härskarna och hövdingarna, ja, alla domare på jorden.
Pro 8:17  Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig.


(Jesus)

Mat 7:7 ; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

 

(Visheten)

Pro 8:18  Rikedom och ära vinnas hos mig, ädla skatter och rättfärdighet.Pro 8:19  Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld och den vinning jag skänker bättre än utvalt silver.Pro 8:20  På rättfärdighetens väg går jag fram, mitt på det rättas stigar,Pro 8:21  till att giva dem som älska mig en rik arvedel och till att fylla deras förrådshus. 


Pro 8:22  HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat. Pro 8:23  Från evighet är jag insatt, från begynnelsen, ända ifrån jordens urtidsdagar.Pro 8:24  Innan djupen voro till, blev jag född, innan källor ännu funnos, fyllda med vattenPro 8:25  Förrän bergens grund var lagd, förrän höjderna funnos, blev jag född,Pro 8:26  när han ännu icke hade skapat land och mark, ej ens det första av jordkretsens stoft.Pro 8:27  När han beredde himmelen, var jag tillstädes, när han spände ett valv över djupet,Pro 8:28  när han fäste skyarna i höjden, när djupets källor bröto fram med makt,Pro 8:29  när han satte för havet dess gräns, så att vattnet icke skulle överträda hans befallning, när han fastställde jordens grundvalar -Pro 8:30  då fostrades jag såsom ett barn hos honom, då hade jag dag efter dag min lust och min lek inför hans ansikte beständigt;


(Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet)

 Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Joh 1:2  Detta var i begynnelsen hos Gud. Joh 1:3  Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. 


(Visheten)

Jer 51:15  Han har gjort jorden genom sin kraft, han har berett jordens krets genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.
Jer 51:16  När han vill låta höra sin röst, då brusa himmelens vatten, då låter han regnskyar stiga upp från jordens ända; han låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum.
Jer 51:17  Såsom dårar stå då alla människor där och begripa intet; guldsmederna komma då alla på skam 


(Visheten fortsätter)

 Pro 8:31  jag hade min lek på hans jordkrets och min lust bland människors barn.

(Matt 1:23)

Mat 1:23  "Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel" (det betyder Gud med oss). Pro 8:32  Så hören mig nu, I barn, ty saliga äro de som hålla mina vägar.Pro 8:33  Hören tuktan, så att I bliven visa, ja, låten henne icke fara.Pro 8:34  Säll är den människa som hör mig, så att hon vakar vid mina dörrar dag efter dag håller vakt vid dörrposterna i mina portar.Pro 8:35  Ty den som finner mig, han finner livet och undfår nåd från HERREN.Pro 8:36  Men den som går miste om mig han skadar sig själv; (8:37) alla de som hata mig, de älska döden.


(Jesus)

Mat 7:24  Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget.
Mat 7:25  Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget.
Mat 7:26  Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden.
Mat 7:27  Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort."
Mat 7:28  När Jesus hade slutat detta tal, häpnade folket över hans förkunnelse;
Mat 7:29  ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom deras skriftlärde. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.