Translate

söndag 8 december 2013

Varför krav på moral i den bibliska kyrkan?

10) Mina frågor och Bibelns svar ang kvinnorollen och relationer, forts.

Varför krav på moral i den bibliska kyrkan? 

För att motverka förförelser och främmande läror inom församlingen?

Mat 18:6  Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Mat 18:7  Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Mat 18:8  Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Mat 18:9  Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. Mat 18:10  Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.  

För att undvika otukt?


A )1Th 4:2  I veten ju vilka bud vi hava givit eder genom Herren Jesus. 
1Th 4:3  Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att I avhållen eder från otukt, 
1Th 4:4  och att var och en av eder vet att hava sin egen maka i helgelse och ära, 
1Th 4:5  icke i begärelses lusta såsom hedningarna - vilka icke känna Gud - 

  Gal 5:17  Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen. 
Gal 5:18  Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen. 
Gal 5:19  Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, 

,1Co 10:8  Låtom oss icke heller bedriva otukt, såsom somliga av dem gjorde, varför ock tjugotre tusen föllo på en enda dag. Co 6:18  Flyn otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. 
1Co 6:19  Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna? 
1Co 6:20  I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.

:Mat 5:27  I haven hört att det är sagt: 'Du skall icke begå äktenskapsbrott.' 
Mat 5:28  Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. 

  act 15:19  Därför är min mening att man icke bör betunga sådana som hava varit hedningar, men omvänt sig till Gud, 
Act 15:20  utan allenast skriva till dem att de skola avhålla sig från avgudastyggelser och från otukt och från köttet av förkvävda djur och från blod. 

 Jer 23:10  Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare, under förbannelse ligger landet sörjande, och betesmarkerna i öknen äro förtorkade; man hastar till vad ont är och har sin styrka i orättrådighet. 

B) För att minimera risken att bli duperad?

 Pro 9:13  En dåraktig, yster kvinna är fåkunnigheten, och intet förstå hon. 
Pro 9:14  Hon har satt sig vid ingången till sitt hus, på sin stol, högt uppe i staden, 
Pro 9:15  för att ropa ut sin bjudning till dem som färdas på vägen, dem som där vandra sin stig rätt fram: 
Pro 9:16  "Den som är fåkunnig, han komme hit." Ja, till den oförståndige säger hon så: 
Pro 9:17  "Stulet vatten är sött, bröd i lönndom smakar ljuvligt." 
Pro 9:18  han vet icke att det bär till skuggornas boning, hennes gäster hamna i dödsrikets djup.

Pro 5:3  Se, av honung drypa en trolös kvinnas läppar, och halare än olja är hennes mun. 

C) För att inte reta till svartsjuka i församlingen?


 1 Tes 4:6  och att ingen i sitt förhållande till sin broder kränker honom eller gör honom något förfång, ty Herren är en hämnare över allt detta, såsom vi redan förut hava sagt och betygat för eder. 
1Th 4:7  Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse. 
1Th 4:8  Den som icke vill veta av detta, han förkastar alltså icke en människa, utan Gud, honom som giver sin helige Ande till att bo i eder. 

  Pro 6:34  Ty svartsjuk är mannens vrede, och han skonar icke på hämndens dag; 
Pro 6:35  lösepenning aktar han alls icke på, och bryr sig ej om att du bjuder stora skänker.


Pro 5:20  Min son, icke skall du hava din lust i en främmande kvinna? Icke skall du sluta din nästas hustru i din famn?

 Son 3:5  Jag besvär eder, I Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken: Oroen icke kärleken, stören den icke, förrän den själv så vill. 
  

D) För att möjliggöra brödrakärlek?

Rom 13:8  Varen ingen något skyldiga - utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen. 
Rom 13:9  De buden: "Du skall icke begå äktenskapsbrott", "Du skall icke dräpa", "Du skall icke stjäla", "Du skall icke hava begärelse" och vilka andra bud som helst, de sammanfattas ju alla i det ordet: "Du skall älska din nästa såsom dig själv." 
Rom 13:10  Kärleken gör intet ont mot nästan; alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Pro 5:15  Drick vatten ur din egen brunn det vatten som rinner ur din egen källa.
Pro 5:16  Icke vill du att dina flöden skola strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen?
Pro 5:17  Nej, dig allena må de tillhöra, och ingen främmande jämte dig.
Pro 5:18  Din brunn må vara välsignad, och av din ungdoms hustru må du hämta din glädje;
Pro 5:19  hon, den älskliga hinden, den täcka gasellen, hennes barm förnöje dig alltid, i hennes kärlek finne du ständig din lust.

E) För att inte nåden ska missbrukas?

Jud 1:3  Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.

Jud 1:4  Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder - några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen - ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.