Translate

onsdag 5 februari 2014

Gud är inte rasist.

Därför att:

Gud har inte anseende till person.


Act 10:34  Då öppnade Petrus sin mun och sade: "Nu förnimmer jag i sanning att 'Gud icke har anseende till personen',
Act 10:35  utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra.
Act 10:36  Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,
Act 10:37  den förkunnelse som gick ut över hela Judeen, sedan den hade begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade -
Act 10:38  förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom.

 Frälsningen gäller alla, Judar som hedningar.


Act 15:7  Och sedan man länge hade förhandlat därom, stod Petrus upp och sade till dem: "Mina bröder, I veten själva att Gud, för lång tid sedan, bland eder utvalde mig att vara den genom vilkens mun hedningarna skulle få höra evangelii ord och komma till tro.
Act 15:8  Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd, därigenom att han lät dem, likaväl som oss, undfå den helige Ande.
Act 15:9  Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan. 

Act 15:16  'Därefter skall jag komma tillbaka och åter bygga upp Davids förfallna hydda; ja, dess ruiner skall jag bygga upp och så upprätta den igen,
Act 15:17  för att ock övriga människor skola söka Herren, alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn. Så säger Herren, han som skall göra detta,
Act 15:18  såsom han ock har vetat det förut av evighet.'
Act 15:19  Därför är min mening att man icke bör betunga sådana som hava varit hedningar, men omvänt sig till Gud,

 Hela bibeln vittnar om konverterande Hedningar.

Rut var en moabitisk kvinna, som konverterade till den levande Guden, hon äras sedan med att en bok i bibeln namnges efter henne, samt att hon ingår i Herrens egen släkttavla.

Rth 1:3  Och Elimelek, Noomis man, dog; men hon levde kvar med sina båda söner. 
Rth 1:4  Dessa skaffade sig moabitiska hustrur; den ena hette Orpa och den andra Rut. 


Rth 1:15  Då sade hon: "Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sin gud; vänd ock du tillbaka och följ din svägerska." 
Rth 1:16  Men Rut svarade: "Sök icke intala mig att övergiva dig och vända tillbaka ifrån dig. Ty dit du går vill ock jag gå, och där du stannar vill ock jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. 
Rth 1:17  Där du dör vill ock jag dö, och där vill jag bliva begraven. HERREN straffe mig nu och framgent, om något annat än döden kommer att skilja mig från dig." 

Drottningen av Saba var en svart drottning som konverterade till Israels Gud. Hon får symbolisera kyrkan i Kung Salomos sång, höga visan.


Son 1:5  Svart är jag, dock är jag täck, I Jerusalems döttrar, lik Kedars hyddor, lik Salomos tält. 
Son 1:6  Sen icke därpå att jag är så svart, att solen har bränt mig så. Min moders söner blevo vreda på mig och satte mig till vingårdsvakterska; min egen vingård kunde jag icke vakta.


Rahab var en sköka från Jeriko som tog Herrens folks parti/konverterade. Även hon, ingår i Herrens släkttavla.


Jos 6:22  Men till de båda män som hade bespejat landet sade Josua: "Gån in i skökans hus och fören kvinnan, jämte alla som tillhöra henne, ut därifrån, såsom I med ed haven lovat henne."
Jos 6:23  Då gingo de unga män som hade varit där såsom spejare ditin och förde ut Rahab, jämte hennes fader och moder och hennes bröder och alla som tillhörde henne; hela hennes släkt förde de ut. Och de släppte dem utanför Israels läger.
Jos 6:24  Men staden med allt vad som fanns däri brände de upp i eld; allenast silvret och guldet och det som var av koppar eller järn lade de till skatten i HERRENS hus.
Jos 6:25  Men skökan Rahab och hennes faders hus och alla som tillhörde henne lät Josua leva, och hon fick bo bland Israels folk, intill denna dag; detta därför att hon gömde de utskickade som Josua hade sänt åstad för att bespeja Jeriko. 

Den romerska hövitsmannen bad Jesus om hjälp, och Jesus förundrade sig över hans tro.


Mat 8:5  När han därefter kom in i Kapernaum, trädde en hövitsman fram till honom och bad honom 
Mat 8:6  och sade: "Herre, min tjänare ligger därhemma lam och lider svårt." 
Mat 8:7  Han sade till honom: "Skall då jag komma och bota honom?" 
Mat 8:8  Hövitsmannen svarade och sade: "Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Men säg allenast ett ord, så bliver min tjänare frisk. 
Mat 8:9  Jag är ju själv en man som står under andras befäl: jag har ock krigsmän under mig, och om jag säger till en av dem: 'Gå', så går han, eller till en annan: 'Kom', så kommer han; och om jag säger till min tjänare: 'Gör det', då gör han så." 
Mat 8:10  När Jesus hörde detta, förundrade han sig och sade till dem som följde honom: "Sannerligen säger jag eder: I Israel har jag icke hos någon funnit så stor tro. 
Mat 8:11  Och jag säger eder: Många skola komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket, 


Många Judar trodde på Jesus och hyllade honom som konung.

Joh 12:10  Då beslöto översteprästerna att döda också Lasarus.
Joh 12:11  Ty för hans skull gingo många judar bort och trodde på Jesus.
Joh 12:12  När dagen därefter det myckna folk som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem,
Joh 12:13  togo de palmkvistar och gingo ut för att möta honom och ropade: "Hosianna! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn, han som är Israels konung."Dessa exempel och många många fler, visar på Herrens förbarmande över alla jordens folk. Skaparen av alla! En och samma väg gäller vem man än är. det är bara genom Jesus vi kan bli räddade. Inga fina släkter, folkslag eller andra meriter kan ta oss in i himmelriket, enligt skriften.


Hjärtats omskärelse

Rom 2:26  Om nu den oomskurne håller lagens stadgar, skall han då icke, fastän han är oomskuren, räknas såsom omskuren?
Rom 2:27  Jo, och han som i följd av sin härkomst är oomskuren, men ändå fullgör lagen, skall bliva dig till dom, dig som äger lagens bokstav och omskärelsen, men likväl är en lagöverträdare.
Rom 2:28  Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet.
Rom 2:29  Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.