Translate

lördag 11 januari 2014

Älska varandra!

Världens kärlek eller synd?


Världen lär oss att kärlek är en förgänglig känsla. Det talas ständigt om kärlek, som den presenteras via sekulära filmer, i musik och övrig media. Alla vi som har växt upp i den här tiden, har nog blivit påverkade, och har i någon grad blivit lurade på den sanna kärleken.
Kan det här vara en av de största attackerna mot kristendomen i vår tid? Gud är kärlek.

 Om vi inte förstår kärlek, hur kan vi då följa Herren?


I samma takt som världens fejk-kärlek förankras bland människorna så bryts äktenskap i massor varje dag, då man förväxlar kärlek med lust, vilket är en synd, om det förekommer utanför äktenskapet.

Mat 5:28  Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. 

Eftersom världen bygger sina äktenskap och relationer kring utseende och lust så fungerar  relationerna ofta bara så länge som den känslan består, men när svårigheterna kommer med konflikter och frestelser så förmodar man att kärleken måste ha tagit slut och slutligen leder det  till skilsmässa.

1Co 13:8  Kärleken upphör aldrig.

 När denna fejk-kärlek, infinner sig på nytt med ett nytt objekt, så tolkar man det åter som kärlek och omvärlden uppmuntrar till omgifte och ger ofta förvirrade själar rådet att följa sitt hjärtas röst, vilket inte är någon bra ide enligt bibeln, så begår människor otukt (Vilket räknas till de värsta av synder) på löpande band, i villfarelsen att man följer kärleken.

 Mat 5:31  Det är ock sagt: 'Den som vill skilja sig från sin hustru han skall giva henne skiljebrev.'
Mat 5:32  Men jag säger eder: Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som tager en frånskild kvinna till hustru, han begår äktenskapsbrott. 

Eftersom världen har bytt ut kärleken mot synden, så har vi fått ett samhälle som ständigt inbjuder till opassande relationer och ideer. Det råder en äktenskapsfientlig stämning, där flirtande och inviter förväntas som en gest av artighet.

 Påverkar detta kyrkan?

Om kyrkan inte undervisar Kristus kärlek, blir det upp till individen att göra sin egen tolkning av hur kärleksbudskapet bör utövas.Om församlingens medlemmar är osäkra på vad sann kärlek innebär, så riskerar det att leda till en kärleksfattig miljö, trots att  man gör desperata försök med allt ifrån samkväm, aktiviteter, leenden och smicker (en hycklande kärlek).

1Th 2:3  Ty vad vi tala till tröst och förmaning, det har icke sin grund i villfarelse eller i orent uppsåt, ej heller sker det med svek;
1Th 2:4  utan därför att vi av Gud hava prövats värdiga att få evangelium oss betrott, tala vi i enlighet därmed, icke för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom som prövar våra hjärtan.
1Th 2:5  Aldrig någonsin hava vi uppträtt med smickrets ord, det veten I, ej heller så, att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning - Gud är vårt vittne.

 Trots den moderna kyrkans ansträngningar verkar det svårt att uppnå den enighet och kärlek som vi läser om i den apostoliska kyrkan.

Act 2:44  Men alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting gemensamt;
Act 2:45  de sålde sina jordagods och vad de eljest ägde och delade med sig därav åt alla, eftersom var och en behövde.
Act 2:46  Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.
Act 2:47  Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

Vad ska vi göra för att skilja oss från denna tids onda släkte?

Act 2:37  När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skola vi göra?"
Act 2:38  Petrus svarade dem: "Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.
Act 2:39  Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar."
Act 2:40  Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: "Låten frälsa eder från detta vrånga släkte."
Act 2:41  De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.
Act 2:42  Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 


Joh 14:15  Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. 


 Joh 13:34  Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra. 

Joh 13:35  Om I haven kärlek inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar." 


Joh 14:21  Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom." 
Joh 14:22  Judas - icke han som kallades Iskariot - sade då till honom: "Herre, varav kommer det att du tänker uppenbara dig för oss, men icke för världen?" 
Joh 14:23  Jesus svarade och sade till honom: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom. 
Joh 14:24  Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord; och likväl är det ord som I hören icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig. 

Om medlemmarna fortfarande har världens syn på vad kärlek är och hur den visar sig så blir samvaron varken heligare eller mer bestående än en sekulär gruppbildning kan förvänta sig, (Frälsningen är en förutsättning).


Kärleken består av, det vi gör och det vi inte gör.


1Co 13:4  Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 
1Co 13:5  den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 
1Co 13:6  Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. 
1Co 13:7  Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. 


Kärleken är självuppoffrande och styrs inte efter köttet.


Mat 5:43  I haven hört att det är sagt: 'Du skall älska din nästa och hata din ovän.'
Mat 5:44  Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,
Mat 5:45  och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.
Mat 5:46  Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför? Göra icke publikanerna detsamma?
Mat 5:47  Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma? 
Mat 5:48  Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig." Jesus offrade sig av kärlek.


Joh 14:30  Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting.
Joh 14:31  Men för att världen skall förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig, så stå upp och låt oss gå härifrån.


Joh 15:13  Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. 

Joh 15:14  Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 

Joh 15:15  Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. 

Joh 15:16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 

Joh 15:17  Och det befaller jag er att ni skall älska varandra. 

Joh 15:18  Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 

Joh 15:19  Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.