Translate

fredag 3 januari 2014

14)Varför behöll Paulus Judisk kvinnosyn i den kristna kyrkan?

Mina frågor och bibelns svar ang kvinnorollen och relationerDärför att...
A)Guds ord  utgick från Judarna? 


1Co 14:34  Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder.

(Säger Paulus här att kvinnans roll förblir densamma i församlingen under nådens förbund som under lagen dvs i synagogan?)


1Co 14:35  Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. -
1Co 14:36  Eller är det från eder som Guds ord har utgått? Eller har det kommit allenast till eder?


1Co 14:37  Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva, så må han ock inse att vad jag skriver till eder är Herrens bud.
1Co 14:38  Men vill någon icke inse detta, så vare det hans egen sak. B)Jesus och apostlarna predikade evangelium i synagogorna, utan att kritisera formatet, budskapet var det som var revolutionerande?
Mat 9:35  Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Act 14:1  I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. C) Så  att Guds ord inte ska bli smädat?


Tit 2:4  Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn,
Tit 2:5  att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män, så att Guds ord icke bliver smädat. D) Synagogan, Judarnas bönelokal och Kyrkan: de kristnas bönelokal Ecclesia/församling, hade samma funktion?E)Hedningarna skulle inympas i det redan befintliga Judiska olivträdet och bli det spirituella Israel?


Rom 11:16  Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. 

Rom 11:17  Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 

Rom 11:18  då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. 

Rom 11:19  Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. 

Rom 11:20  Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 

Rom 11:21  Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. 

Rom 11:22  Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. 

Rom 11:23  Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. 

Rom 11:24  Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd. 

F) Hedningarna skulle adopteras in i Guds familj, inte starta en ny?
Abrahams söner


Rom 4:16  Därför heter det "av tro", för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader.
Rom 4:17  Så står det skrivet: Till fader för många folk har jag satt dig, och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till.
Rom 4:18  Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Saras döttrar


1Pe 3:3  Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder,
1Pe 3:4  utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.
1Pe 3:5  Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,
1Pe 3:6  så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er.
1Pe 3:7  På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. 
Guds folk
1Pe 2:9  Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.
1Pe 2:10  Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.
1Pe 2:11  Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. 

G)Guds moral skulle gälla i alla församlingar: Judiska som hedniska, även under nåden?
1Co 6:18  Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.
1Co 6:19  Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?
1Co 6:20  Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! 

Rom 2:6  Han skall ge var och en efter hans gärningar Rom 2:7  evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet,Rom 2:8  men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.Rom 2:9  Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken,Rom 2:10  men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, H) För änglarnas skull?1Co 11:3  Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.
1Co 11:4  Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud.

(En ovanlig syn även i den moderna kyrkan)


1Co 11:5  Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat.

1Co 11:6  Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet.
1Co 11:7  En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära.

(Fler gammaltestamentliga motiv ang könsroller i nytestamentlig tid:)


1Co 11:8  Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen.
1Co 11:9  Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull.
1Co 11:10  Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull.


För vilka änglars skull?


A) Himmelska budbärare?


Mat 1:20  Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: "Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande. 

Jud 1:9  Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses' kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: "Herren näpse dig." 

B) Eller mänskliga budbärare?

Johannes döparen refereras till som profet och ängel av Jesus.

Mat 11:9  Varför gingen I då ut? Var det för att se en profet? Ja, jag säger eder: Ännu mer än en profet är han. 
Mat 11:10  Han är den om vilken det är skrivet: 'Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda vägen för dig.'Smyrnas församlings "budbärare"

Rev 2:8  Och skriv till Smyrnas församlings ängel: "Så säger den förste och den siste, han som var död och åter har blivit levande:


1Co 11:11  Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan.1Co 11:12  Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud.1Co 11:13  Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet?1Co 11:14  Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår1Co 11:15  men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja.1Co 11:16  Men om någon har lust att strida om detta, så skall han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. 


(Har inte hela den moderna världen haft lust att strida om detta?)För samvetets skull ?

I) Rom 2:14  Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen.
Rom 2:15  De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.
Rom 2:16  Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

J ) Den troende måste sätta Herren före alla andra religioner, filosofier och kulturer för att vara honom lydig, utan respekt för samtidens norm?


Exo 20:2  Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.Exo 20:3  Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.


2Co 10:3  Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt.2Co 10:4  De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader2Co 10:5  och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus2Co 10:6  och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.  Mat 10:37  Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Mat 10:38  Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Act 5:29  Då svarade Petrus och apostlarna: "Man måste lyda Gud mer än människor. 


K) Frälsta syndare behöver inte komma till en syndfull kyrka för att känna sig "hemma", då syndaren frälses från sin synd (omvändelse)?


Mat 3:1  Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judeens öken
Mat 3:2  och sade: "Gören bättring, ty himmelriket är nära."
Mat 3:3  Det var om denne som profeten Esaias talade, när han sade: "Hör rösten av en som ropar i öknen: 'Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.'" 


Mat 4:17  Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, ty himmelriket är nu här." 

Luk 5:32  Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare, till bättring. L) Gud är densamme igår, idag och för alltid, trots att världen förändras, står ordet fast?


Mal 3:5  Ja, jag skall komma till eder för att hålla dom, och jag skall vara ett snarfärdigt vittne mot trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare, så ock mot dem som förhålla dagakarlen hans lön eller förtrycka änkan och den faderlöse eller vränga rätten för främlingen, men icke frukta mig, säger HERREN Sebaot.

Mal 3:6  Ty jag, HERREN, har icke förändrats, och I, Jakobs barn, haven icke heller hört upp:
Mal 3:7  allt ifrån edra fäders dagar haven I vikit av ifrån mina stadgar och icke hållit dem Vänden om till mig, 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.