Translate

måndag 6 januari 2014

Vilka är de sekundära frågor som Paulus inte skulle "lägga på" de hednakristna?

Lagens förbund


Gal 2:15  Vi för vår del äro väl på grund av vår härkomst judar och icke "hedniska syndare";
Gal 2:16  men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.

 Gal 3:13  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: "Förbannad är var och en som är upphängd på trä." 
Gal 3:14  Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden.

Gal 5:18  Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen.
Gal 5:19  Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,
Gal 5:20  avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,
Gal 5:21  missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

Omskärelse

Gal 2:3  Men icke ens Titus, min följeslagare, som var grek, blev nödgad att låta omskära sig.
Gal 2:4  Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss.
Gal 2:5  Dock gåvo vi icke ens ett ögonblick vika för dem genom en sådan underkastelse; ty vi ville att evangelii sanning skulle bliva bevarad hos eder.
Gal 2:6  Och vad angår dem som ansågos något vara - hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen - så sökte icke dessa män, de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.
Gal 2:7  Tvärtom; de sågo att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för de oomskurna, likasom Petrus hade fått de omskurna på sin del - 


Gal 5:11  Om så vore, mina bröder, att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu alltjämt lida förföljelse? Då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen. -

Mat och särskilda dagar

Rom 14:2  Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden.
Rom 14:3  Den som äter må icke förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter; ty Gud har upptagit honom,
Rom 14:4  och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående.
Rom 14:5  Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne.
Rom 14:6  Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.

1Co 6:13  Maten är för buken och buken för maten, men bådadera skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen icke för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen; 

Rom 14:17  Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.